3 Faz giris 3 faz çıkış Şartname


TRİFAZE GİRİŞ TRİFAZE ÇIKIŞ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

XXX Kva Kesintisiz Güç Kaynağı Teknik Şartnamesi

ÖZET

Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS-KGK)’nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. 
elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke kesinti olmaksızın 
ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır. Üretici, 
KGK’nın kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla bütünüyle 
uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. 
Bu AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün 
parçaları kapsayacaktır. Cihaz herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin 
çalışabilmelidir.

1. KONU 

KGK’nın gücü ……Kva olacaktır. 
Yük gerilimi ve by-pass hattı gerilimi üç faz , 4 tel 400 VAC olacaktır. 
Giriş gerilimi 3 faz , üç tel 400 VAC olacaktır. Akü 20°C’de en az ……….dk.. (tam yük )
dakika boyunca besleme sağlayabilecek kapasitede olacaktır.    

2. ÇALIŞMA PRENSİBİ 

……..kVA güç değeri olan yükleri, sürekli hassas limitler içinde gerilim
 ve frekans ile beslenecektir. Sistemin arızalanması veya aşırı yük halinde
 ise yük otomatik olarak statik by-pass anahtarı vasıtası ile kesintisiz 
olarak şebekeye devredilmelidir. Kullanıcı üründe bulunan standart 
manuel by-pass şalteri ile kendiside gerek duyduğunda sistemi by-pass edebilecektir.     


3. KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER 

Kesintisiz Güç Kaynağın da dijital işlemciler ve elektronik kartların sayısını
 ve yüzeysel büyüklüklerini azaltan gelişmiş teknoloji ürünü olmalıdır.
Teklif edilen kesintisiz güç kaynağı tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır. 
a) Statik Redresör / Şarj edici 
b) Statik invertör 
c) Statik by-pass ve makanik by-pass 
d) …..kVA yükü en az ... …. dk.........(tam yük) dakika süre ile besleyecek akü grubu .

a) Statik Redresör / Şarj edici :

6 Pulse Rectifier ile donatılmış olacaktır. Giriş THDI değeri ≤ %35 olmalıdır.

Şebekeden aldığı 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek akü grubunu ve
 invertörü besleyen ünitedir. Yarı iletkenler ve elektronik koruma kontrol
 devrelerinden oluşacaktır. Redresör kapasitesi tamamen boşalmış aküleri 
şarj etmeye ve tam yüklü invertörü beslemeye yeterli olacaktır. 

b) İnvertör : 
Redresör ya da akü grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler içinde
 3 fazlı AC gerilime çevirerek 24 saat sürekli devrede kalacaktır. 
İnvertör bloğu IGBT transistörlü olacaktır. Statik invertör çıkış 
değerlerinin nominal değerleri ile şebeke değerleri arasında sürekli
 karşılaştırma yapacak ve senkron çalışma yoluna gidecektir. 

c) Statik By - Pass : 
Sistem kısa süreli aşırı yüklenmelerde by-pass yaparak yükü şebekeye
 aktarmalı ve bu süre içinde yük statik by-pass üzerinden beslenmelidir.
 Sistemde herhangi bir arıza durumunda yük otomatik olarak statik by-pass
 anahtarı üzerinden kesintisi,z olarak şebekeye aktarılmalıdır. Manuel by-pass;
 gerektiğinde yükü şebekeye aktarmak için elle çalıştırılabilen bir 
mekanik by-pass anahtarı bulunacaktır. Gerektiğinde aynı anahtar vasıtasıyla
 cihazın statik by-pass özelliği kaldırılabilmelidir.

d) Akü Grubu : 
Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte verilecek akü grubu tamamen bakımsız 
Kuru tipte olmalıdır.Elektrik kesintilerinde akü grubu sistemi tam yükte ….
 dakika süre ile besleyebilmelidir.      

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş karakteristikleri                         :
Gerilimi                                            : 400 V , 3 faz + Nötr
Gerilim Toleransı                               : ± % 15
Frekansı                                           : 50 Hz. ± % 10
Çıkış Karakteristikleri                         :

Çıkış Gücü                                        : …… kVA Çıkış güç faktörü : 0,8
Çıkış Gerilimi                                     :  380/220 VAC 3 Faz 1 Nötr
Aşırı Yük Kapasitesi                           : 3 Faz , % 125 yükte 10 Dakika % 150 yükte 1 Dakika      
Evirici Akım Sınırlaması                       : % 200 20 ms (3 faz )     % 350 20 ms (1 faz )      
Çıkış Gerilim Kararlılığı                         : < % ± 1 ( Statik )     < % ± 5 ( Dinamik )       
Çıkış Frekansı                                     : 50 Hz.      
Çıkış Frekans Kararlılığı : Şebekeyle senkron çalışmada ; ± % 1     
Özsenkronizasyonlu çalışmada            ; ± % 0.2      
Faz Asimetrisi            
• Dengeli Yükte                                   :  ± % 1’i aşmamalı % 100 Dengesiz Yükte : ± % 3’ü aşmamalı      

Faz Kayması % 100 Dengesiz Yükte    : 120° ± 2°’yi aşmamalı
Çıkış Toplam Harmonik Distorsiyonu     : Doğrusal yükte %1’den küçük olmalı     
3:1 Crest faktörlü yükte < % 4’den küçük olmalı
Statik By-Pass Senkron iken Geçiş      : 2 ms’den küçük olmalı
 • 3 : 1 Crest faktöründeki doğrusal olmayan yükler bağlanabilmelidir.

5. ARA DC DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ

Eviricinin Çalışma Aralığı                       : 300 - 405 VDC
Akü Hücresi Başına 
En Düşük Gerilim                                 : 1.67 (1.75 V ile 1.90 V arası ayarlanabilir olmalı) 
Hücre Adedi                                         : 180 Artık Alternatif Gerilim : %1’den küçük olmalı Şarj-Deşarj Döngüsü
                                                           : DIN 41773 karakteristiklerine uygun olmalı      

6. ÇEVRE KOŞULLARI      

Çalışma Sıcaklığı                                  : 0 ile +40°C arası olmalıdır.
Depolama Sıcaklığı                               :  -10°C ile +70°C arası olmalı
Bağıl Nem                                            : % 0 ile % 95 arası
Çalışma Yüksekliği                               : 1000 metreye kadar herhangi bir değer düşümü olmadan çalışabilmeli.
Daha yüksek rakımlarda değer düşümüyle çalışabilmeli.
Akustik Gürültü                                    : 65 dBA’dan az olmalı
Elektromanyetik Uyum                         : EN 50091-2 (EMC) , IEC 62040-3(VFI Sınıfı )
Emniyet Standartı                                : EN 50091-1 sağlamalı.      

7. PARALELLEME

Kesintisiz Güç Kaynağı istenildiğinde aynı güçte aynı sistem bir KGK ile paralellenebilmelidir.
Bu paralelleme işlemi için ayrıca statik transfer panosu kullanılmayacaktır. 
Yüksek teknoloji sistemi olan kartla paralellenebilen sistem olmalıdır.      

12.ALARM GÖSTERGE SİSTEMLERİ 

Kesintisiz güç kaynağında bir ön panel bulunmalı ve üzerinde sistemin 
genel prensip şeması ve şema üzerinde de ışıklar olmalıdır. 
Şema üzerinde bulunan işlev ışıkları; o işlev hakkında kesin bilgiye sahip olmalıdır.
Kullanıcı bu panelden sistemin gidiş hattı hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmeli,
 sistem için gerekli olan kontrol tuşları ile diğer kontrol edici anahtarlarda burada 
yer almalı ve aşağıdaki alarm ve durum göstergeleri bulunmalıdır. 
Bu alarm bilgilerinden istenilenlerden en az 3 tanesi 15m. uzağa taşınabilmelidir. 
Alarm bilgileri opsiyonel olarak eklenecek kartlar ile 8 adete çıkartılabilmelidir.

Mimik Diyagram :

Diyagram üzerinde en az aşağıdaki ışıklar bulunmalıdır. 

• Şebeke gerilimi 
• Doğrultucu 
• Akü den çalışma 
• İnvertör den çalışma 
• İnvertör devrede 
• By-Pass 
• Yük by-pass’ta 
• Yük invertörde 
• Mekanik by-pass 

Alfanumerik LCD Gösterge :

• Cihazın tüm çalışma fonksiyonları görülebilmelidir. 
• En son kaydedilmiş 64 olayı veya hatayı saat ve tarih olarak gösterebilmelidir. 
• LCD Gösterge aşağıdaki bilgileri gösterebilmelidir.

Giriş Gerilimi ve Akımı ( 3 faz için ayrı ayrı )
Çıkış Gerilimi ve Akımı ( 3 faz için ayrı ayrı )
Gerçek zaman ve tarihini
8. GENEL ÖZELLİKLER :           Koruma sınıfı : IP 20 Boya tipi : Bej RAL 9001    

9.YAPISAL ÖZELLİKLER :

9.1. Kesintisiz Güç Kaynağı invertör bloğu IGBT transistörlü olmalıdır. 
9.2. Kesintisiz Güç Kaynağı lojik devreler ile devre kartları kolay ulaşılabiliri 
yerlerde bulunmalı ve arıza durumunda kolaylıkla değiştirilebilmelidir. 
9.3. Sistem modüler bir yapıda olup arızaların onarımında hızlılık sağlanmalıdır. 
9.4. Kesintisiz Güç Kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır. 
9.5. KGK Elektronik kartları üzerinde kullanıcı ve servis elemanlarının kolay 
arıza bulmalarını sağlayacak Arıza Durum LED’leri bulunmalıdır. 
9.6. KGK herhangi bir ekipman gerektirmeden paralellenebilme ve yedeklenebilme 
özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik panel üzerinden ayarlanabilmelidir.      

10. ELEKTROMAGNETİK KORUMA : 

UPS’ den çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışları 
tamamen bastıran filtre devreleri bulunmalıdır.  

11. ELEKTRİKSEL KORUMA :

UPS sistemi düşük voltaj, aşırı akım ve yüksek voltaj ile voltaj ve akımı
 darbelerinden korumak için gerekli önlemlere sahip olmalıdır. 
KGK, AC şebekesinden gelecek aşırı akımlara, gerilim dalgalanmalarına, 
sıçramalarına karşı ve diğer paralellenmiş kaynakların çıkış terminallerindeki 
veya dağıtım sistemindeki yük anahtarlarının ve devre kesicilerin çalışmasından
 kaynaklanan aşırı gerilim ve gerilim sıçraması durumlarına karşı
 korumaya sahip olacaktır. 
KGK, çıkışındaki ani yük değişmelerine ve çıkış terminallerindeki
 kısa devrelere karşı korumaya sahip olacaktır. KGK, öngörülebilir 
tipte bütün hatalı çalışma durumlarında kendine ve bağlı yüklere zarar 
vermesini engelleyecek korumalara sahip olacaktır. Yarı iletken parçaların
 zincirleme arızalanma durumuna karşı hızlı davranan akım sınırlama devrelerine
 sahip olacaktır. KGK arızları modülün kendine en az zarar vererek devre dışı
 kalmasına yol açacaktır ve KGK bakım personeline devre dışı kalmasıyla ilgili
 en fazla bilgiyi sağlayacaktır. KGK arızalanması durumunda yük otomatik ve 
kesintisiz olarak by-pass hattına aktarılacaktır. Koruyucu devrelerin durumları
 cihazın önündeki grafik ekranda gösterilecektir.      

13.AKÜ GRUBU : 

13.1. Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte teklif edilen akü 
grubu tamamen bakımsız kuru tipte olmalıdır. 
13.2. Elektrik kesintilerinde akü grubu tam yükte sistemi …….. 
(full load) dakika besleyebilmelidir
13.3. Firmalar tekliflerinde kullanılan akülerin adet ve kapasite 
( Ah ) değerlerini belirteceklerdir
13.4. Firmalar akü grupları için özel akü raflarını tekliflerinde
 fiyata dahil edeceklerdir.       

14. GENEL : 

14.1. Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri 
güçte KGK sistemini kurduğuna ve işletmeye aldığına dair referanslarını 
teklifle birlikte verecektir .
14.2. Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemek zorundadır. 
14.3. Teklif veren firma Türkiye genelinde servis teşkilatı ile bünyesinde
 çalıştırdığı teknik personelin listesini vermelidir. En az 7 cografi 
bölgede teknik servis merkezi bulunacaktır
14.4. Türkiye’deki satıcı her ne kadar zamandır KGK üretim veya satışı 
ile uğraştığını belgelendirecektir. 
14.5. Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle
 tüm parçalarının tedarik edilebileceği açıkça taahhüt edilecektir. 
14.6. Kesintisiz güç kaynağı ve aküler çalışır vaziyette teslim edildiği 
tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır. 
14.7. İhaleye katılacak firmalar ISO 9000 belgesine sahip olacaklardır. 
14.8. Teklif veren firmalar ve teklif ettikleri ürün herhangi bir ihale de 
kusurlu bulunmamış olmalıdır. Ve aynı zamanda bu kusurdan dolayı yasaklama
 almamaları gerekmektedir.
14.9. KGK, montajı ve KGK’nın cihazlara bağlanması firma tarafından yapılacaktır.
   Sistem, KGK ve cihazların bağlantıları tamamlandıktan sonra çalışır halde , 
kurulacak komisyon tarafından teslim alınacaktır.

REFERANSLARIMIZ

 • Teknosa
 • Amerikan Hospital
 • Acıbadem Hastanesi
 • DünyaGöz
 • Univercity Hospital
 • COLLEZİONE
 • Dizayn Boru
 • ADOPEN
 • MEDİCALPARK
 • İETT
 • İDO
 • KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • YAPIKREDİ BANKASI
 • FLORMAR
 • HEPSİBURADA.com
 • Sahibinden.com
 • ETİ MADEN
 • MARTAŞ
 • ALFA PEN
 • HUZUR GİYİM